دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت آشنایی با الگوریتم ژنتیک دودویی (باینری) - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت آشنایی با الگوریتم ژنتیک دودویی (باینری)

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت آشنایی با الگوریتم ژنتیک دودویی (باینری) LECTURE2: Basic Concepts:
در حل مساله با الگوريتم وراثتي، هر يک از متغيرهاي اين مساله بصورت يک ژن در وراثت طبيعي در نظر گرفته مي­شوند.
از کنار هم قرار گرفتن تمام متغيرهاي يک مساله (ژنها)، يک کروموزوم ساخته مي­شود.
هلند براي اولين بار از رشته­هاي بيتي براي بيان اطلاعات کروموزومها استفاده کرد
مثال: 3 متغير و هر متغير 10 بيتتعاريف:
کروموزوم:
در الگوريتم وراثتي هر کروموزوم بيانگر يک جواب مساله بصورت رمز شده است و يک نقطه در فضاي جستجو را نشان مي­دهد. هر کروموزوم از تعداد مشخصي ژن تشکيل شده است که همان متغيرهاي مساله هستند. در الگوريتم وراثتي باينري، ژنها از تعداد معيني بيت تشکيل مي­شوند. هر ژن مي­تواند مقادير متفاوتي به خود بگيرد که اين مقادير آللهاي يکديگر براي يک متغير در يک مساله هستند.جمعيت:مجموعه­اي از کروموزومها، يک جمعيت را مي­سازند. از هر جمعيت با استفاده از عملگرهاي وراثتي، يک جمعيت جديد ساخته مي­شود.
تابع شايستگي (برازندگي):براي حل هر مساله بهينه­سازي، بايد يک تابع شايستگي طراحي شود. تابع شايستگي براي هر کروموزوم(يک مجموعه از متغيرهاي ورودي)، يک عدد نامنفي برمي­گرداند که نشاندهنده کارآيي يا توانايي آن کروموزوم در حل مساله است. درحل بسياري از مسائل، به خصوص بهينه­سازي توابع، تابع شايستگي مقدار آن تابع را به ازاي متغيرهاي ورودي برمي­گرداند. به عبارت ديگر، تابع شايستگي همان تابع هدف است. اما در حل مسائل مهندسي در دنياي واقعي، اغلب بايد يک تابع شايستگي مناسب ابداع و طراحي شود. توليد مثل:در مرحله توليد مثل، تعدادي از افراد جمعيت نسل قبل انتخاب مي­شوند. اين اعضا ضمن ترکيب با يکديگر نسل جديد را مي­سازند. هر يک از اعضاي انتخاب شده براي توليد مثل، والد و هر يک از اعضاي توليد شده، فرزند ناميده مي­شوند. براي توليد مثل و ساختن نسل بعد از عملگرهاي وراثتي استفاده می­شود که مهمترين آنها، عملگرهاي انتخاب، همبري و جهش هستند. – عملگر انتخاب:با استفاده از اين عملگر از بين کروموزومهاي موجود در يک جمعيت تعدادي براي توليد مثل انتخاب شده و به حوضچه ازدواج منتقل مي­شوند. انتخاب کروموزومها بصورت اتفاقي است اما فرايند انتخاب به گونه­اي است که کروموزومهاي با شايستگي بيشتر از شانس بيشتري براي انتخاب و توليد مثل برخوردار مي­شوند. عملگر همبري:عملگر همبري مهمترين عملگر در الگوريتم وراثتي است. اين عملگر بر روي دو (چند) کروموزوم والد عمل همبري را اجرا کرده و دو فرزند براي نسل جديد توليد مي­کند. عملگر جهش:اين عملگر، يک ژن از يک کروموزوم را بصورت تصادفي انتخاب کرده و محتويات آن را اندکي تغيير مي­دهد. همگرايي:همگرايي، پيشرفت به سوي يکنواختي است. چنانچه الگوريتم وراثتي به طرز صحيحي پياده­سازي شود، جمعيت در نسلهاي متمادي تکامل پيدا مي­کند و متوسط برازندگي جمعيت نسل به نسل به سمت برازندگي بهترين عضو آن جمعيت نزديکتر شده و به سمت بهينه کلي سوق پيدا مي­کند. يک جمعيت زماني همگرا ناميده مي­شود که همه ژنهاي آن همگرا شده باشند و ژني همگرا گفته مي­شود که 95 درصد افراد جمعيت مقدار يکساني در آن ژن داشته باشند. - مقدار دهي پارامترها:تعيين تعداد اعضاي جمعيت نرخ همبرينرخ جهشتعداد متغيرها طول هر متغير طول کروموزوم تعيين محدوده هر متغير و دامنه جستجو نحوه خاتمه الگوريتم توليد جمعيت اوليه:براي ساختن جمعيت اوليه کافي است که يک ماتريس N*L (شامل N سطر و L ستون) از صفر و يک بصورت اتفاقي با تابع توزيع يکنواخت ساخته شود. در اين شرايط هر سطر اين ماتريس اطلاعات مربوط به يک کروموزوم را با خود دارد. ارزيابي کروموزومها:در اين مرحله به ازاي هر يک از بردارهاي ورودي، مقدار تابع شايستگي محاسبه مي شود. براي اين کار، مقادير بدست آمده براي متغيرها در تابع شايستگي قرار مي گيرد. خروجي تابع شايستگي به ازاي هر دسته از متغيرهاي ورودي به عنوان شايستگي کروموزوم مربوط به آن در نظر گرفته مي شود. تابع شايستگي Fitness function:اين تابع بايد به ازاي هر جواب که توسط کروموزومها ارائه مي شود، عددي نامنفي و متناسب با کارآيي و شايستگي آن جواب برگرداند. به عبارت ديگر، اين تابع بايد به گونه­اي طراحي شود که هر چه جواب ارائه شده به جواب بهينه نزديکتر باشد، عدد شايستگي بزرگتري برگرداند که نشان دهنده شايستگي بيشتر آن کروموزوم(جواب) است.فراموش نشود که تابع شايستگي با توجه به تابع هدف طراحي مي­شود. عملگر انتخاب Selection:عملگر انتخاب در الگوريتم وراثتي، برداشتي از انتخاب طبيعي در وراثت طبيعي است.هدف از اعمال اين عملگر، انتخاب بعضي از افراد جمعيت براي زاد و ولد و ايجاد نسل بعد استمشهورترين عملگر انتخاب، انتخاب متناسب با شايستگي است که براي پياده سازي آن از چرخ گردان استفاده مي شوداين روش به انتخاب چرخ گردان شهرت پيدا کرده است. عملگر انتخاب:در انتخاب متناسب با برازندگي به کروموزومهاي شايسته­تر(جوابهاي بهتر)، شانس بيشتر و به کروموزومهاي ضعيفتر(جوابهاي بدتر) شانس کمتري براي بقا و توليد مثل داده مي­شود. در الگوريتم وراثتي عملگرها بر پايه احتمالات عمل مي­کنند و قطعيتي در کار نيست. اين موضوع به اين معني است که به هر يک از کروموزومها متناسب با شايستگي­شان شانسي براي انتخاب تعلق مي­گيرد، ولي انتخاب بر مبناي احتمال صورت مي­پذيرد. عملگر همبري Cross over:اين عملگر مهمترين عملگر در الگوريتم وراثتي استبراي ساختن نسل بعد، دو کروموزوم از حوضچه ازدواج به عنوان والد انتخاب شده و با عمل همبري دو فرزند بوجود ميآيد.که عملگر همبري بطور قطعي روي تمام والدين اجرا نمي­شود (احتمال همبري معمولاً عددي بين 0.6 و 0.9) شامل 64 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت آشنایی با الگوریتم ژنتیک دودویی (باینری)


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


قوانين و مقررات و لزومات آن 19 ص

نقشه Shapefile راه های ارتباطی ایران

دانلود پاورپوینت جدیداعداد جادویی در خوشهای اتمی

معرفی برندهای برتر کفش

برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتص (2)

تحقیق در مورد انيميشن سنّتي 42 ص

تحقیق درباره ی ساختمان براي قرن بيست و يكم 30 ص با فرمت ورد

تحقیق در مورد پيامبر و مديريت (بافرمت word)

دانلود پرسشنامه هوش اخلاقی

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره بازرگانی بین المللی نظریه ها وکاربردها